I. Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Kancelarii

1. Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie radca prawny Anna Kucińska-Januszkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kucińska- Januszkiewicz z siedzibą w Poznaniu. Jako administrator dbamy o to by przekazywane dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Wojskowa 8a/64, 60-792 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: biuro@kancelaria-januszkiewicz.pl.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako administrator Kancelaria przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach oraz na następujących podstawach:

(i) w celach związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym:

– świadczenie pomocy prawnej, w szczególności: udzielanie porad prawnych, występowanie w imieniu Klienta przed urzędami i sądami, opracowywanie projektów dokumentów, wykonywanie umowy z Klientem, opiniowanie dokumentów;

– kontaktowanie się z osobami reprezentującymi klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej klientowi oraz z wykonywaniem umowy z klientem;

(ii) w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym:

– rozliczenia Umowy (w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych) – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (w tym art. 74z);

– rozpatrywanie skarg i reklamacji, w terminie oraz na zasadach wskazanych w przepisach prawa;

(iii) w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym:

– ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu administratora – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych;

– przechowywania danych dla celów statystycznych – posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności oraz analitycznych – celem analizy finansowej Kancelarii, badania satysfakcji Klientów;

– zapobieganie oszustwom, podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

– archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności – realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów będą przetwarzane:

(i) przez czas realizacji Umowy zawartej z Klientem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych), oraz niezbędnym do dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed roszczeniami, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

(ii) w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;

przy czym maksymalnie przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyliśmy prowadzenie sprawy, w której dane osobowe zostały zgromadzone.

4. Źródło danych

Dane Klientów pochodzą bezpośrednio od nich lub od podmiotu, który reprezentują. Ponadto dane osobowe mogą pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności baz i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON, elektronicznych ksiąg wieczystych.

5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia i realizacji umowy i prawidłowego świadczenia usług, zaniechanie ich podania skutkuje zatem niemożnością zawarcia oraz realizacji umowy świadczenia usług prawnych.

6. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane:

(i) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Kancelarii uczestniczące w wykonywaniu jej czynności, tj.:

– współpracownikom, pracownikom;

– podmiotom obsługującym systemy oraz urządzenia teleinformatyczne;

– podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, czy firmom ochroniarskim;

(ii) innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu, tj.:

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową bądź kurierską, doręczającym do Klientów korespondencję;

– bankom, instytucjom finansowym rozliczającym płatności.

7. Prawa przysługujące podmiotom danych

Zgodnie z RODO, przysługują państwu następujące prawa:

(i) prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa art. 15 RODO;

(ii) prawo niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO;

(iii) prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;

(iv) prawo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie z art. 18 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO ;

(v) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w art. 21 RODO;

(vi) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Kancelarii Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Kancelaria przesłała dane do innego administratora. Jednakże Kancelaria zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Klientowi tylko co do tych danych, które Kancelaria przetwarza na podstawie Umowy lub na podstawie zgody Klienta, zgodnie z art. 20 RODO.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO (art. 77 RODO).

Zakres każdego ze wskazanych powyżej praw wynika z przywołanych przepisów RODO. Wniosek dotyczący realizacji w/w praw z dopiskiem „Ochrony Danych Osobowych” można złożyć:

– w formie pisemnej tradycyjną drogą pocztową na adres Kancelarii: ul. Wojskowa 8a/64, 60-792 Poznań lub

– drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@kancelaria-januszkiewicz.pl.

II. Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów Kancelarii

1. Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie radca prawny Anna Kucińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kucińska z siedzibą w Poznaniu. Jako administrator dbamy o to by przekazywane dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Wojskowa 8a/64, 60-792 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: biuro@kancelaria-januszkiewicz.pl.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ jesteście osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać dane, aby:

(i) kontaktować się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Państwa pracodawcą/podmiotem, który reprezentujecie, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, prowadzenia korespondencji i odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami oraz ich pracownikami/współpracownikami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(ii) bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym Państwo pracujecie lub, który reprezentujecie, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(iii) tworzyć sieć kontaktów w związku z prowadzoną działalnością – w celu dla jakiego dane zostały zebrane, np. dane na wizytówkach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Państwa pracodawca/podmiot, który reprezentujecie, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w tym w Kodeksie cywilnym, Ordynacji podatkowej), maksymalnie przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyliśmy prowadzenie sprawy, w której dane osobowe zostały zgromadzone.

4. Źródło danych

Dane pracowników lub współpracowników kontrahentów pochodzą bezpośrednio od nich lub od ich pracodawcy/podmiotu, który reprezentują. Ponadto dane osobowe mogą pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności baz i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON.

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Prawa przysługujące podmiotom danych

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

(i) prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa art. 15 RODO;

(ii) prawo niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO;

(iii) prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;

(iv) prawo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie z art. 18 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO;

(v) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w art. 21 RODO;

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO (art. 77 RODO).

Zakres każdego ze wskazanych powyżej praw wynika z przywołanych przepisów RODO. Wniosek dotyczący realizacji w/w praw z dopiskiem „Ochrony Danych Osobowych” można złożyć:

– w formie pisemnej tradycyjną drogą pocztową na adres Kancelarii: ul. Wojskowa 8a/64, 60-792 Poznań lub

– drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@kancelaria-januszkiewicz.pl.

III. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktujących się z Kancelarią (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy na stronie internetowej administratora czy przez profil administratora na portalu społecznościowym LinkedIn) oraz osób, z którymi kontaktuje się Kancelaria (telefonicznie oraz mailowo)

1. Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie radca prawny Anna Kucińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kucińska z siedzibą w Poznaniu. Jako administrator dbamy o to by przekazywane dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Wojskowa 8a/64, 60-792 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: biuro@kancelaria-januszkiewicz.pl.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Państwa dane, będą przetwarzane, aby:

(i) zrealizować wszelkie czynności w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, w tym zapytania przekazane za pomocą formularza kontaktowego (podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej);

(ii) nawiązać z Państwem/Państwa pracodawcą/podmiotem, który Państwo reprezentujecie współpracę (podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej);

(iii) umożliwić Państwu aktywność na profilu administratora, np. na portalu LinkedIn, czy efektywnie prowadzić profil poprzez przedstawienie użytkownikom informacji o aktywności administratora na danym portalu (podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest promowanie własnej marki, poprawianie jakości świadczonych usług, prowadzenie statystyk I analiz).

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania bieżących relacji z Państwem (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji maksymalnie przez 10 lat od końca roku, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

4. Źródło danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, podane np. w formularzu kontaktowym. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zadanie przez Państwa pytanie.

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Prawa przysługujące podmiotom danych

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

(i) prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa art. 15 RODO;

(ii) prawo niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO;

(iii) prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;

(iv) prawo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie z art. 18 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO;

(v) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w art. 21 RODO;

(vi)  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Kancelarii Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Kancelaria przesłała dane do innego administratora. Jednakże Kancelaria zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Klientowi tylko co do tych danych, które Kancelaria przetwarza na podstawie Umowy lub na podstawie zgody Klienta, zgodnie z art. 20 RODO.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO (art. 77 RODO).

Zakres każdego ze wskazanych powyżej praw wynika z przywołanych przepisów RODO. Wniosek dotyczący realizacji w/w praw z dopiskiem „Ochrony Danych Osobowych” można złożyć:

– w formie pisemnej tradycyjną drogą pocztową na adres Kancelarii: ul. Wojskowa 8a/64, 60-792 Poznań lub

– drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@kancelaria-januszkiewicz.pl.

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z korzystaniem z naszego serwisu zachęcamy do kontaktu.